อัตราค่านายหน้า

   

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures

การคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้า
  • อัตราค่านายหน้ายังคงใช้โครงสร้างแบบข้ันบันไดปัจจุบัน แต่หากปริมาณการซื้อขายถึงข้ันใด ให้ใช้อัตรานั้นตั้งแต่สัญญาแรก
  • สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเตอร์เนต มีส่วนลดร้อยละ 10 จากอัตราปกติทุกสินค้าอ้างอิง 
  • อัตราดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ขนาด 10 บาททองคำ

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 98.10 89.10
สัญญาที่ 26 - 100 78.10 71.10
สัญญาที่ 101 - 250 58.10 53.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 251 เป็นต้นไป 48.10 44.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ขนาด 50 บาททองคำ

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 5 490.10 445.10
สัญญาที่ 6 - 20 390.10 355.10
สัญญาที่ 21 - 50 290.10 265.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 51 เป็นต้นไป 240.10 220.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online Futures


ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 12196.10178.10
สัญญาที่ 13 - 50156.10142.10
สัญญาที่ 51 - 125116.10106.10
ตั้งแต่ 126 สัญญาเป็นต้นไป96.1088.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

  อัตราค่านายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Online Futures

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ลูกค้าซื้อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ลูกค้าที่ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้
สัญญาที่ 1- 25
48.60
44.10
9 พฤศจิกายน 2563 -30 เมษายน 2564
สัญญาที่ 26 - 100
43.60
39.60
9 พฤศจิกายน 2563 -30 เมษายน 2564
สัญญาที่ 101 - 500
39.60
36.00
9 พฤศจิกายน 2563 -30 เมษายน 2564
ตั้งแค่ 501 สัญญาเป็นต้นไป
35.60
32.40
9 พฤศจิกายน 2563 -30 เมษายน 2564
สัญญาที่ 1 - 25
49.60
45.10
1 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป
สัญญาที่ 26 - 100
44.60
40.60
1 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป
สัญญาที่ 101 - 500
40.60
37.00
1 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป
ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป
36.60
33.40
1 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป
* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต. 
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลุ่มหุ้นดัชนี

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Mini SET50 Index Futuresจำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ลูกค้าซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ลูกค้าซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1- 2587.1079.10
26 - 10067.1061.10
101 - 50047.1043.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป37.1034.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
** อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต.

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options


จำนวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ลูกค้าซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ลูกค้าซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1- 2585.1077.10
26 - 10065.1059.10
101 - 50045.1041.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป35.1032.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%
** อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต.

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures

ราคาของ Single Stock Futures

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ราคา <= 100 บาท (0.10 % ของมูลค่าสัญญา +0.51 บาท) + Vat 7% (0.09 % ของมูลค่าสัญญา +0.51 บาท) 
ราคา > 100 บาท (0.10 % ของมูลค่าสัญญา +5.10 บาท) + Vat 7% (0.09 % ของมูลค่าสัญญา +5.10 บาท) 
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Index Futures

Interest Rate Futures

สินค้าอ้างอิง

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
5 Year Government Bond Futures60.1055.10
3 Month BIBOR Futures120.10110.10 

หมวดธนาคาร (BANK Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 10 200.10  182.10 
สัญญาที่ 11 - 40 160.10 146.10 
สัญญาที่ 41 - 200 120.10 110.10 
ตั้งแต่สัญญาที่ 201 เป็นต้นไป 100.10  92.10 
* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สานักหักบัญชี และสานักงานก.ล.ต.

หมวดพลังงาน (ENERG Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 100.10  91.10 
สัญญาที่ 26 - 100 80.10  73.10 
สัญญาที่ 101 - 500 60.10  55.10 
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 50.10  46.10 

หมวดพาณิชย์ (COMM Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 100.10  91.10 
สัญญาที่ 26 - 100 80.10  73.10 
สัญญาที่ 101 - 500 60.10  55.10 
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 50.10 46.10

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 50 50.10 45.60 
สัญญาที่ 51 - 200 40.10 36.60 
สัญญาที่ 201 - 1,000 30.10 27.60 
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 เป็นต้นไป 25.10 23.10 

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 50 50.10 45.60 
สัญญาที่ 51 - 200 40.10 36.60 
สัญญาที่ 201 - 1,000 30.10  27.60 
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 เป็นต้นไป 25.10  23.10 

หมวดค่าธรรมเนียม Gold D

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 5050.1045.10 
สัญญาที่ 51 - 20040.1036.60 
สัญญาที่ 201 - 50030.10 27.60 
ตั้งแต่สัญญาที่ 500 เป็นต้นไป25.10 23.10 

* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สานักหักบัญชี และสานักงานก.ล.ต.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลุ่มสกุลเงิน

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 - 2,000 11.10 10.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป 8.10 7.40
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กลุ่มเกษตร

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า RSS3 Futures

ลูกค้าทั่วไป

จํานวนสัญญา

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต
1- 25 270.00 245.00
26 - 100 245.00 222.50
101-250 220.00 200.00
ตั้งแต่่ 251 สัญญา 195.00 177.50
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

  อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Japanese Rubber Futures

ลูกค้าทั่วไป

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ลูกค้าซื้อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ลูกค้าที่ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้
สัญญาที่ 1- 25
43.10
39.10
9 พฤศจิกายน 2563 -30 เมษายน 2564
สัญญาที่ 26 - 100
39.10
35.50
9 พฤศจิกายน 2563 -30 เมษายน 2564
สัญญาที่ 101 - 500
35.10
31.90
9 พฤศจิกายน 2563 -30 เมษายน 2564
ตั้งแค่ 501 สัญญาเป็นต้นไป
31.10
28.30
9 พฤศจิกายน 2563 -30 เมษายน 2564
สัญญาที่ 1 - 25
44.10
40.10
1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สัญญาที่ 26 - 100
40.10
36.50
1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
สัญญาที่ 101 - 500
36.10
32.90
1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ตั้งแต่ 501 สัญญาเป็นต้นไป
32.10
29.30
1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต. 
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
121/19 ชั้น 1 อาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Copyright © 2014 MTS Capital. All right reserved