กลุ่มหุ้นดัชนี

Sector Index Futures

Sector Index Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีลักษณะเด่น คือ เป็นสัญญาที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถ ซื้อ หรือ ขาย เพื่อทำกำไรและบริหารความเสี่ยงบนการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอัตราการเติบโตในอนาคตของธุรกิจแต่ละหมวดอาจมีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวหรือต่างไปจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม Sector Index Futures จึงเป็นเครื่องมือการลงทุนที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนจัดกลยุทธ์และปรับพอร์ตลงทุนให้มีผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจตามที่ต้องการ และสามารถปรับพอร์ตลงทุนเพื่อลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้เช่นกัน

ทั้งนี้ Sector Index Futures จะประกอบด้วย 5 หมวดธุรกิจ อันได้แก่ ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงาน พาณิชย์ และ อาหารและเครื่องดื่ม

สรุปลักษณะสัญญา Sector Index Futures

หัวข้อ
ลักษณะสัญญา
สินค้าอ้างอิง ดัชนีหมวดธุรกิจ ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
พลังงาน พาณิชย์ อาหารและเครื่องดื่ม
ชื่อย่อสัญญา BANK ICT ENERG COMM FOOD
ตัวคูณดัชนี 1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี 10 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส (March, June, September, December up to 4 quarters)
ราคาเสนอซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนี
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 จุดดัชนี
(คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา)
1 จุดดัชนี
(คิดเป็น 10 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน ไม่เกิน ±30% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิง เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
Morning session:
Pre-open:
Afternoon session:
09:15 น. - 09:45 น.
09:45 น. - 12:30 น.
14:00 น. - 14:30 น.
14:30 น. - 16:55 น.
การจำกัดฐานะ ห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่ง ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 20,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขาย โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น หลังจากตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว และใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Index Futures

หมวดธนาคาร (BANK Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 10 200.10 182.10
สัญญาที่ 11 - 40 160.10 146.10
สัญญาที่ 41 - 200 120.10 110.10
ตั้งแต่ 201 สัญญาเป็นต้นไป 100.10 92.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

* อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต.


หมวดพลังงาน (ENERG Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 100.10 91.10
สัญญาที่ 26 - 100 80.10 73.10
สัญญาที่ 101 - 500 60.10 55.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 50.10 46.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

หมวดพาณิชย์ (COMM Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 25 100.10 91.10
สัญญาที่ 26 - 100 80.10 73.10
สัญญาที่ 101 - 500 60.10 55.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป 50.10 46.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 50 50.10 45.60
สัญญาที่ 51 - 200 40.10 36.60
สัญญาที่ 201 - 1,000 30.10 27.60
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 เป็นต้นไป 25.10 23.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 50 50.10 45.60
สัญญาที่ 51 - 200 40.10 36.60
สัญญาที่ 201 - 1,000 30.10 27.60
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 เป็นต้นไป 25.10 23.10
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%ความรู้ก่อนการลงทุน

ข้อดีของสัญญา FUTURES

 1. ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีอำนาจในการกำหนดราคาเองได้
 2. ไม่มีการส่งมอบทองคำจริง ใช้วิธีตัดส่วนต่างซื้อขาย
 3. ลงทุนน้อยกว่าแต่ทำกำไรได้มากกว่า
 4. ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง (ขายก่อนซื้อได้)
 5. สามารถซื้อขายได้ด้วยตนเอง โดยเทรดผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 6. มี Marketing ดูแล ให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการตัดสินใจ และติดตามสถานการณ์ลงทุน

การวางเงินค้ำประกัน (Margin)

โดยผู้ที่จะลงทุนใน สัญญา Futures จะต้องวางเงินค้ำประกันก่อน จึงจะสามารถลงทุนได้ ซึ่งเงินวางค้ำประกันมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับดังนี้


 • 1
  เงินวางค้ำประกันขั้นต้น หรือที่เรียกว่า Initial Margin (IM)

  เป็นเงินวางค้ำประกันเริ่มแรก ซึ่งเป็นเงินเพียงประมาณ 10% ของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญา Futures จริงเท่านั้น

 • 2
  เงินวางค้ำประกันขั้นต่ำ หรือที่เรียกว่า Maintenance Margin (MM)

  คือ หลักประกันรักษาสภาพ หรือหมายถึง วงเงินที่นักลงทุนจะต้องรักษาระดับเงินในบัญชีไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 70 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น

 • 3
  หลักประกันปิดฐานะ หรือที่เรียกว่า Force Close (FC)

  คือ กรณีที่เงินหลักประกันลดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 30 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น ซึ่งกรณีนี้ Broker มีสิทธิ์ปิดสถานะซื้อขาย เพื่อหยุดผลการขาดทุนของท่านได้ทันที เว้นแต่ว่าท่านจะเติมเงินเข้ามาภายในเวลา 1 ชั่วโมง

การปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark-to-Market)

วันที่
รายการ
ราคา ณ สิ้นวัน
กำไร/
ขาดทุน
โอนเข้า/
ถอนออก
ยอดเงินหลักประกัน
03/02/2552 ซื้อGold Futures ที่ 15,000 บาท       70,000 บาท
  ปรับปรุงกำไร/ขาดทุน 15,080 บาท 4,000 บาท
(80 X 50)
  74,000 บาท
04/02/2552 ปรับปรุง กำไร/ขาดทุน 14,800 บาท -14,000 บาท
(280 X 50)
  60,000 บาท
05/02/2552 ปรับปรุง กำไร/ขาดทุน 14,500 บาท -15,000 บาท
(300 X 50)
  45,000 บาท
06/02/2552 วางเงินประกันเพิ่ม     25,000 บาท 70,000 บาท
  ขาย Gold Futures ที่ 15,050 บาท   27,500 บาท
(550 X 50)
  97,500 บาท
วันที่ 3 ก.พ.

นาย A เข้าซื้อโกลด์ฟิวเจอร์สที่ 15,000 บาท จำนวน 1 สัญญา พอสิ้นวัน ราคามาอยู่ที่ 15,080 บาท ทางตลาดจะทำการ Mark-to-Market คำนวณหากำไร ขาดทุนที่นาย A ซื้อไว้กับราคาปิดตลาด 15,080 -15,000 = กำไร 80 บาทคูณด้วย50 (เพราะ1สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สเท่ากับทอง 50 บาท) ดังนั้นในวันนี้นาย A กำไร 4,000 บาท ทำให้ยอดเงินในบัญชีเท่ากับ 74,000 บาท

วันที่ 4 ก.พ.

ต่อมาในวันที่ 4 ก.พ.ราคาปรับลงลดมาปิดที่ 14,800 บาท คำนวณกำไรขาดทุนแล้ว เท่ากับ 14,800 – 15,080 = (280*50) ขาดทุน 14,000 บาท ทำให้ยอดเงินในบัญชี ลดลงเท่ากับ 60,000 บาท

วันที่ 5 ก.พ.

สิ้นวันที่ 5 ก.พ.ราคาลดลงปิดตลาดที่ราคา 14,500 บาท คำนวณกำไรขาดทุนแล้ว เท่ากับ 14,500 – 14,800 = (300*50) ขาดทุน 15,000 บาท ทำให้ยอดเงินในบัญชี ลดลงเท่ากับ 45,000 บาท ทำให้นาย A ต้องเติมเงินเพิ่มเข้ามาอีก 25,000 บาทใน วันรุ่งขึ้น

วันที่ 6 ก.พ.

นาย A เติมเงินเข้ามาและราคากลับดีดตัวสูงขึ้นจึงทำการขายกลับที่ราคา 15,050 บาท ดังนั้นเมื่อคำนวณกำไรขาดทุนแล้วจะเท่ากับ 15,050 – 14,500 = (550*50) กำไร 27,500 บาท สรุปยอดเงินในบัญชีนาย A จะเท่ากับ 97,500 บาท


ขั้นตอนการลงทุน

ขั้นตอนการซื้อ-ขาย


 • 1
  ต้องสมัครและเปิดบัญชี กับทาง MTS Gold Futures ก่อน โดยมีเอกสารที่ใช้สมัคร ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • Statement หรือ Book Bank ย้อนหลัง 3 เดือน
  • หน้า Book Bank ของธนาคาร (ธ.กสิกร, ธ. กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์)

 • 2
  ต้องมีการวาง เงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) กับทางโบรกเกอร์อนุพันธ์
 • 3
  ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ทางโทรศัพท์ หรือส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านทางinternet
 • 4
  ปรับปรุงกำไรขาดทุนทุกวัน (Mark-to-Market)

  เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงสถานะผลกำไรหรือขาดทุนในสถานะการลงทุนของท่านเอง ซึ่งตลาดจะทำการอัพเดตข้อมูลสถานะการลงทุนของท่านทุกวัน โดยจะมีการเพิ่มของเงินในบัญชีหลักประกัน หากท่านมีสถานะในฝั่งกำไร แต่ในทางตรงกันข้ามหากท่านมีสถานะขาดทุนก็จะมีการหักเงินส่วนที่ขาดทุนจากบัญชีหลักประกันออกไป

 • 5
  หมั่นตรวจสอบสถานะการลงทุนของท่าน เพื่อลดความเสี่ยงและปรับพอร์ตของท่านให้เหมาะสมกับสภาพตลาด
บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
10,12,14 ชั้น 3 ถนนทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Copyright © 2014 MTS Capital Co., Ltd. All right reserved